Publications

Publications

Download Publication

This manual is designed to help all guesthouse managers and owners to improve their businesses. The manual contains several practical tools, formats, and tips. You can use the formats directly as they are or adjust them according to the business needs.  

Download Publication

This manual was created to inform and guide platform users on the various categories present in it. How data is recorded, changes, and updates of this data; the rules of use as well as the purpose of building this platform. Users are kindly requested to contact MIK Albania via email or our social media pages for more information needed.

Download Publication

Ky manual u krijua për të informuar dhe udhëzuar përdoruesit e platformës mbi rubrikat e ndryshme që përfshihen në të. Mënyrën se si rregjistrohen të dhënat, ndryshimet, si dhe përditësimi i këtyre të dhënave; rregullat e përdorimit si edhe qëllimin e ndërtimit të kësaj platforme. Përdoruesit janë të lutur të kontaktojnë MIK Albania nëpërmjet emailit apo faqeve në rrjetet sociale, nëse kanë nevojë për më tepër informacion.

Download Publication

Protokolli i masave higjeno sanitare Covid-19, niveli jeshil per bizneset.

Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij duke vetëpërcaktuar nivelin e riskut sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me natyrë të përzier ku një subjekt ushtron disa aktivitetet, vetëpërcaktimi do të kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti.

Download Publication

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të orientojë dhe t’u rekomandojë punëdhënësve praktikat e duhura të kufizimit të përhapjes së COVID-19 duke sjellë zvogëlimin e transmetimit te infeksionit midis punonjësve për të ruajtur vijimësinë e biznesit dhe krijimin e një ambienti pune të shëndetshëm.

Çdo subjekt duhet të respektojë masat e rekomanduara nga ISHP nëpërmjet një plani individual veprimi duke respektuar çdo element për kufizimin e transmetimit të COVID-19 tek punonjësit brenda ambienteve të biznesit.

Zbatimi i këtij udhëzimi siguron:
1. Reduktimin e transmetimit të infeksionit midis punonjësve
2. Sigurimin e një ambienti të shëndetshëm në punë
3. Vijimësinë normale të aktivitetit të biznesit

Download Publication

Bujtinat janë një lloj banese apo lloj akomodimi për turistët, vendas apo të huaj në destinacione të ndryshme. Një menaxhim cilësor i bujtinave garanton arritjen e pastërtisë, sigurisë dhe komoditetit që plotëson nevojat e mysafirëve të tyre. Bujtinat cilësore janë një pjesë e rëndësishme e destinacioneve turistike.

Paketa e menaxhimit të bujtinave duhet të përdoret në ndihmë të kujtdo menaxheri apo pronari, për të ndihmuar në menaxhimin e bizneseve të tyre. Fokusohet në principet kryesore të menaxhimit, për t’u bazuar në çfarë ata dinë nga menaxhimi i bujtinave të tyre dhe t’i ndihmojë për të mësuar më shumë.

Me anë të këtij manuali ju do të jeni në gjendje të:

  • Përmirësoni dhe të avanconi në njohuritë mbi menaxhimin e bujtinave;
  • Forcim i aftësive kritike për të analizuar aspekte të menaxhimit të bujtinave;
  • Afirmoni potencialin e zhvillimit të biznesit;
  • Identifikoni hapat dhe veprimet për të përmirësuar bujtinën tuaj;
  • Ndërmerrni hapa për të ardhmen;
Download Publication


Kjo është një listë e aktiviteteve tregtare të lejuara gjatë situatës emergjente të Covid 19.

Lista është publikuar nga Ministri përgjegjës për koordinimin e pandemisë së koronavirusit, Arben Ahmetaj dhe do të azhurnohet në përputhje me rrethanat dhe zhvillimet në lidhje me shpërthimin e koronavirusit.